top of page

DESCENT OF THE HOLY SPIRIT – PENTECOST SUNDAY


СЛЕГУВАЊЕ НА СВЕТИОТ ДУХ - ПЕДЕСЕТНИЦА


GOSPEL READING: John 7:37-52, John 8:12

37 On the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, “If anyone thirsts, let him come to Me and drink. 38 He who believes in Me, as the Scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water.” 39 But this He spoke concerning the Spirit, whom those [a]believing in Him would receive; for the [b]Holy Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified. 40 Therefore [c]many from the crowd, when they heard this saying, said, “Truly this is the Prophet.” 41 Others said, “This is the Christ.” But some said, “Will the Christ come out of Galilee? 42 Has not the Scripture said that the Christ comes from the seed of David and from the town of Bethlehem, where David was?” 43 So there was a division among the people because of Him. 44 Now some of them wanted to take Him, but no one laid hands on Him. 45 Then the officers came to the chief priests and Pharisees, who said to them, “Why have you not brought Him?” 46 The officers answered, “No man ever spoke like this Man!” 47 Then the Pharisees answered them, “Are you also deceived? 48 Have any of the rulers or the Pharisees believed in Him? 49 But this crowd that does not know the law is accursed.” 50 Nicodemus (he who came to [d]Jesus [e]by night, being one of them) said to them, 51 “Does our law judge a man before it hears him and knows what he is doing?” 52 They answered and said to him, “Are you also from Galilee? Search and look, for no prophet [f]has arisen out of Galilee.” 12 Then Jesus spoke to them again, saying, “I am the light of the world. He who follows Me shall not walk in darkness but have the light of life.”

***

ЕВАНГЕЛСКО ЧЕТИВО: Јован 7, 37-52; Јован 8,12

37. А во последниот голем ден од празникот застана Исус и извика со висок глас, велејќи: „Кој е жеден, нека дојде при Мене да пие! 38. Кој верува во Мене, од неговата утроба, како што е речено во Писмото, ќе потечат реки од жива вода.” 39. А ова го рече за Духот, Кого што ќе Го примат оние, кои веруваат во Него; оти Светиот Дух уште не им беше даден, бидејќи Исус уште не беше прославен. 40. А мнозина од народот, кога ги чуја овие зборови, рекоа: „Навистина, Овој е пророк!” 41. Други велеа: „Овој е Христос.” А некои рекоа: „Зар од Галилеја ќе дојде Христос? 42. Не е ли речено во Писмото: дека Христос ќе дојде од семето Давидово и од гратчето Витлеем, од каде што беше Давид?” 43. И така настана во народот распавија за Него. 44. А некои од нив сакаа да Го фатат, но никој не стави рака врз Него. 45. Дојдоа, пак, слугите кај првосвештениците и фарисеите и овие им рекоа: „Зошто не Го доведовте?” 46. А слугите одговорија: „Никогаш човек не говорел така како Овој Човек.” 47. Тогаш им одговорија фарисеите: „Да не се прелагавте и вие? 48. Поверувал ли некој од началниците и фарисеите во Него? 49. Но овој народ, што не го знае Законот, е проклет.” 50. Никодим, пак, кој беше отишол при Него ноќе, а беше еден од нив, им рече: 51. Осудува ли нашиот Закон човек, дури најнапред не го сослушаат и не узнаат што прави? 52. А тие му одговорија и рекоа: „Да не си и ти од Галилеја? Испитај и види дека пророк од Галилеја не се јавил.” 53. И секој си отиде во својот дом. 8. 12. И пак им рече Исус, велејќи: „Јас сум Светлина на светот; кој врви по Мене, нема да оди во темнина, а ќе има светлина во животот.”

***

GOSPEL MESSAGE: Since today we celebrate the great feast of Pentecost we must stress also our participation in this great event. As the Holy Spirit came on this day more than 2,000 years ago to fill the disciples with God's presence and power, so He will come to each one of us today as we kneel shortly in prayer. He will come to fill us with the same Power, the same fruits of His Presence: "love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control" (Galatians 5:22). He will come as refreshing water to man's parched soul: "If anyone thirst, let him come to me and drink," said Jesus. "He who believes in me as the scripture has said, 'Out of his heart shall flow rivers of living water.' Now this he said about the Spirit, which those who believed in him were to receive" (John 7:37-38).

***

ЕВАНГЕЛСКА ПОРАКА: Имајќи предвид дека денес го чествуваме големиот празник на Педесетницата, мораме, исто така, да го нагласиме и нашето учество во овој голем настан. Како што Светиот Дух, пред повеќе од две илјади години на овој ден дојде да ги исполни светите апостоли со Божјо присуство и сила, така Тој, молитвено коленичејќи денес, ќе дојде и кон секого од нас. Тој ќе дојде да нè исполни со истата сила, со истите плодови на Своето присуство: „Љубовта, радоста, мирот, долготрпеливоста, добротата, милосрдноста, верата“ (Галат. 5, 22). Тој ќе дојде како освежителна вода за човековата жедна душа: „Кој е жеден, нека дојде при Мене да пие! Кој верува во Мене, од неговата утроба, како што е речено во Писмото, ќе потечат реки од жива вода. А ова го рече за Духот, Кого што ќе Го примат оние, кои веруваат во Него“ (Јован 7, 37-38).

PRAYER

Heavenly King, Comforter, the Spirit of truth, who are present everywhere filling all things, Treasury of good things and Giver of life, come and dwell in us. Cleanse us of every stain, and save our souls, gracious Lord.

***

МОЛИТВА

Цару Небесен, Утешителу, Духу на вистината, Кој си насекаде и сè исполнуваш, Ризницо на добрините и на живот Подателу, дојди и всели се во нас, очисти нè од секаква скверност, и спаси ги, Благи, душите наши.

24 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page