16th Sunday after Pentecost - Exaltation of the Precious and Life-giving Cross

16th Sunday after Pentecost - Exaltation of the Precious

and Life-giving Cross

16-та Недела по Педесетница - Воздвижение на

Чесниот Крст - Крстовден

GOSPEL READING: John 12:28-36

28 Father, glorify Your name.”

Then a voice came from heaven, saying, “I have both glorified it and will glorify it again.”

29 Therefore the people who stood by and heard it said that it had thundered. Others said, “An angel has spoken to Him.”

30 Jesus answered and said, “This voice did not come because of Me, but for your sake. 31 Now is the judgment of this world; now the ruler of this world will be cast out. 32 And I, if I am [a]lifted up from the earth, will draw all peoples to Myself.” 33 This He said, signifying by what death He would die.

34 The people answered Him, “We have heard from the law that the Christ remains forever; and how can You say, ‘The Son of Man must be lifted up’? Who is this Son of Man?”

35 Then Jesus said to them, “A little while longer the light is with you. Walk while you have the light, lest darkness overtake you; he who walks in darkness does not know where he is going. 36 While you have the light, believe in the light, that you may become sons of light.” These things Jesus spoke, and departed, and was hidden from them.

***

ЕВАНГЕЛСКО ЧЕТИВО: Јован 12, 28-36

28. Оче, прослави го името Свое!” Тогаш дојде глас од небото: „И Го прославив, и пак ќе Го прославам.” 29. А народот што стоеше, кога го чу тоа, велеше: „Загрми”, други, пак, рекоа: „Ангел Му прозбори.” 30. Исус одговори и рече: „Не заради Мене беше овој глас, но заради вас. 31. Сега е судот на овој свет; сега кнезот на овој свет ќе биде истеран надвор. 32. И кога Јас ќе бидам издигнат од земјата, сите ќе ги привлечам кон Себе.” 33. А ова го зборуваше за да покаже со каква смрт ќе умре. 34. Народот Му одговори: „Сме слушале од Законот, дека Христос вечно ќе постои, а како Ти велиш оти Синот Човечки треба да биде издигнат? Кој е Тој Син Човечки?” 35. Тогаш Исус им рече: „Уште малку време Светлината е со вас; одете дури има светлина, за да не ве опфати мракот; а кој оди по мрак, не знае каде оди. 36. Додека ја имате Светлината, верувајте во Светлината, за да бидете синови на Светлината!” Штом го рече тоа, Исус се отстрани и се сокри од нив.

***

HOMILY

On th